Έλεγχος 3D επιτάχυνσης σε linux

How to Icon

Για να δούμε αν στο linux installation που έχουμε, υπάρχει 3D επιτάχυνση...

Ανοίγουμε κονσόλα και δίνουμε την εξής εντολή:

glxinfo |grep "direct"

Αν έχουμε όντως 3D επιτάχυνση, θα μας απαντήσει direct rendering: Yes. Αν μας απαντήσει No, ή κάποια αρκετά διαφορετική απάντηση, μάλλον θα πρέπει να ανατρέξουμε στο αρχείο /var/log/Xorg.0.log, για να δούμε πιθανά σφάλματα που έχουν καταγραφεί.

Αν η εντολή glxinfo δεν υπάρχει, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το πακέτο mesa-utils. Σε Debian και Ubuntu, αυτό γίνεται με την εντολή sudo apt-get update && sudo apt-get install mesa-utils.

Tags: